AZ EGY SZERe

ÚJDONSÁG! „Ha azt kérdezed „Ki vagyok én?” azt felelem, hogy a legjobb amit tehetsz, ha ezt a kérdést önmagadban önMAGunknak teszed fel. Kitartó, elmélyült figyelemként rájöhetsz arra, hogy a válasz ott van MAGodban, a mindenek alapját képező Csendben. ÖnMAGadat önMAGadban önMAGunkként felismerve, véget ér minden keresésed.

Amikor önMAGunk önMAGát önMAGadban önMAGunkként feltárja, s te EGYetlen VALÓ figyelemként ÉN-VALÓnkban MeGszilárdulsz, akkor elérted a MaGszabadulást. A lÉNyEGét e könyvnek nem a szavak hordozzák, pusztán utalnak rá. A lÉNyEG te MAGod VAGY minden szón, jelképen és KÉPzeleten túl. Igaz, múlhatatlan, születetlen, EGY-SZERű VALÓd mindennél jobban vágyva el kell feledkezz arról az önmagadról, akinek MAGod eddig képzelted, hitted.

Ahol megszűnünk létezni énként, ott felragyog EGYetlen VALÓ lÉNyEGünk: mindMAGunkban, mindMAGunkként. Kicsoda MaGuru? Ha nem csak értelemmel, de megtisztult Szívvel is képes vagy olvasni, érezni e sorok VALÓdi lÉNyEGét akkor felismerted, hogy te MAGod VAGY AZ, EGYetlen, születetlen és halhatatlan LÉLEK, mely az ÖrökkéVALÓ figyelem Mind-ÉN-KIben. Áldott az örökké Éber LÉT, ki a szüntelen LÉT álmában, önMAGában s önMAGunkként újra felismeri ezt.”

Megjelent „AZ EGY SZERe” című írásgyűjtemény, melyet ajánlunk minden őszinte, és nyitott szívű Olvasó figyelmébe. A könyv ingyenesen letölthető a „Kiadványok” oldalán.

AZ ÖNVALÓ kEGYelme

„Írásaimban igyekszem kerülni mindennemű személyességet, mely feleslegesen emberi személyemre irányíthatná figyelmet, elterelve ezáltal azt lényegi dolgokról. Ám jelen esetben az egyéni megtapasztalás kivonhatatlan részét képezi eme írásgyűjtemény lényegi mondanivalójának, mivel eme személyes tanúságtétel, a velem történtekről egyben azon embertársaimnak szánt megerősítés szándékával íródott, akik hasonló spirituális ösvényeken járnak, a Legvégsőt kutatva, az Önvaló feltárulkozását vágyva saját személyességükben. Még pontosabb fogalmazva, eme sorok azon tudatoknak, lelkeknek íródnak, akik a Felébredés, az Önvalóban való végleges és visszavonhatatlan megállapodást tűzték ki életük céljának.

Tisztában vagyok azzal, hogy mindez csak és kizárólag Isten kEGYelme által lehetséges, amint azzal is, hogy már az erre való törekvés, a felébredés vágya is a – paradox módon – örökké éber VALÓnk, Isten megnyilvánulása, egy-egy konkrét emberi élettörténetben, spirituális útban, és az abban történő révbeérésben. Eme sorok írója tehát arra hivatott, hogy megerősítése lehessen mindazoknak, akik hasonló törekvéssel rendelkeznek, és megtapasztalásaik, felismeréseik és átéléseik révén már részesülhettek az isteni kEGYelem által, meghatározó szellemi és lelki felismerésekben és bizonyosságokban. Ugyanakkor azoknak is szól, akik – bár még nem feltétlenül juthattak el bizonyos lényegi megtapasztalásokhoz – de lelkük mélyén már érzik, hogy egyre közelebb kerülnek a saját útjukon ezekhez, s mindezt már nem egó-énjük érdemeként fogják fel, hanem az EGYetlen VALÓ munkálkodásaként, emberi törekvésük mögött.”

Megjelent „AZ ÖNVALÓ kEGYelme” című írásgyűjtemény, melyet ajánlunk minden őszinte, és nyitott szívű törekvő figyelmébe, aki a kEGYelem isteni természetének, az emberi életekben jelenlévő valóságával kapcsolatban vágynak megerősítésre és megerősödésre. A könyv ingyenesen letölthető a „Kiadványok” oldalán.

Krisztus fénye

 Megjelent a mű II. kötete, „Krisztus fénye II.” címmel (2022), amely ingyenesen letölthető a „Kiadványok” oldalon, az első kötettel egyetemben.

Alább az I. kötetében megtalálható előszót adjuk közre ajánlásként, annak teljes terjedelmében: Kedves Olvasó! Tartozom ezen művel Mesteremnek, a Jézus Krisztusnak, EGY-ÉNünknek és Istennek, bár VALÓnk irányában semmilyen kiEGYenlíteni valója a résznek, az emberi énnek nem lehet, hisz AZ önMAGában Teljes. Az utóbbi két évezred azonban nem a krisztusi üzenet kiteljesedése lett, sokkal inkább annak meghamisítása és elferdítése, ami által sok, Isten VALÓságára, az Élet Vizére szomjazó lélek távolodott el, mind az örök érvényű Tantól, mind annak a nevében elkövetett borzalmasságok okán: saját Lelkétől, mely nem más, mint Isten MAGunk, EGYetlen VALÓnk. Eme sorok írója is sok-sok éven keresztül fejtegette a hamis én, a májá illúzióvilágát, mert a benne munkálkodó lélek, csillapíthatatlanul szomjazta az Igazság megismerését, míg végül fokozatosan el nem jutott annak felismerésére, megismerésére és megtapasztalására, hogy EGY és EGYetlen Igazság van csak, mely örökkéVALÓ, minden viszonylagosság mentes, és AZ túl van az emberi elme és tudat mindennemű részségének torzulásain.

AZ IGAZSÁG MAGunk ISTEN. Isten pedig nem az elmében, nem az elméletek, a képzetek, az érzékek és érzékletek világába rész-egült emberi tapasztalás terméke, nem a gondolat műve, nem a vallások alkotása és nem a tudományok absztrakt, lélektelen világtapasztalásának a tagadásából fakadó valami. A SZÍV EGYetlen VALÓja, amely az elme világán túli, tiszta, kettősség mentes LÉT, JELEN-VALÓságában tapasztalható meg, az emberi lélek által, az emberi lélekben és Lélekként. Tovább olvasom

A LÉT örök koronája

Ez a könyvecske itt nem az Igazság, nem a Szabadság, nem a Béke és nem a Boldogság ígérete. Csak szavak hosszú láncolata, melyek küldetése: emlékezni segíteni az arra érzékeny tudatot, hogy önMAGában feltárulhasson az örökké változó létezés illúziója mögötti, örökké mozdulatlan LÉT és VALÓ. Segíteni a tudat fókuszát a formákként és nevekként megnyilvánultról ráirányítani, a forma és név nélküli, EGYetlenEGY Teljességre. A nézőpontok viszonylagosságának a láncolatán keresztül megsejtetni, visszatükrözni a léleknek, a minden viszonylagosságtól mentes Lét és Tudat örök, osztatlan Boldogságát. Az emberi nézőpontokba zárult IGAzságok lehetséges igáját felvéve, majd azt önként letéve újra elmerülni a létezés Forrásának a vizében. A Tűz – mint Szellem, a Víz – mint Élet, a Levegő – mint Lélek, a Föld – mint Test négyességeként is megnyilvánuló, örökké változó tükörképben megsejtetni, az örökké változatlan békét és üdvösséget.

„Lenni vagy nem lenni?” MindEGY, mivel valójában minden megnyilvánult és megnyilvánulatlan az EGYetemes Elme álmában létezik csak. Eme sorok írója és minden lehetséges Olvasója egyaránt EGYetlen EGY-ÉN álma, A KI VAGYOK. A létezés is, akár a Lét, minden tartalmával egyetemben, mint örökké változó az örökké változatlanban: Örökké-VALÓ. Tovább olvasom

Tudathatár

“Tabuk nélküli, személyes nézőpontként feltárulkozó rátekintések füzére ez a rövid írás-gyűjtemény. A véges emberi én rátekintése a Végtelen ÉNre, mely pillantás az egyedi tudat illuzórikus tükörország-élményét hordozza magában törvényszerűen. Kíméletlen őszinteséggel tekint a májá kulisszái mögé, a jelenlegi kor materialista-spirituális tudatformái számára pedig helyenként húsbavágóan tár fel és hánt le olyan megkövült, a közgondolkodásban elfogadott látszat rétegeket, melyeket sokan a valóság(uk) megkérdőjelezhetetlen és kizárólagos olvasataként fogadnak el.

A Teljességnek minden a része, akár elfogadjuk akár nem, akár tudomást akarunk szerezni róla akár nem. A mainstream, jelenkori spirituális utak java része figyelmen kívül hagyja ezen aspektusát a tudati létezésnek, és a kíméletlen önfeltárás, önismeret és őszinte ÉN-keresés helyett zömében csak „spirituális” fájdalomcsillapítókat, pótszereket és tudatmódosító módszereket kínál. A szűk ösvény azonban nem fájdalom mentes, és önmagában még a fájdalom sem garanciája annak, hogy valóban őszinte, valóban mély tudatfeltárás zajlik, egy-egy ilyen ösvény követőjében. Tovább olvasom

A Sötétség tündöklése

„A Sötétség tündöklése” című metafizikai elmélkedés-gyűjteményt a vaskori valóság ihlette. „Soha nem volt szándékomban könyveket írni, a sors vezette végig a tollam. Korunk harsogó, zűrzavaros, túlnyüzsgéses és agyonkommunikált világában pedig egyre nehezebb a mélyebb értelmű szellemi tartalmak eljuttatása az azt befogadni vágyó elmékhez. Aminek azonban meg kell születnie, az akkor is meg fog születni erre a világra, ha nagy a kockázata annak, hogy esetlegesen nem lehet mások, csak a létrehozója kedvére. De bármilyen mű is szülessen egy alkotó ember által, őszinte és szabad csak akkor lehet, amikor már nincs szüksége általa semmilyen önámításra.” – vallja a Szerző. Az alábbi gondolatok a könyv előszavából kerültek kiemelésre:

„Azon keveseknek szólnak az itt közreadott tartalmak, akik kíméletlen őszinteséggel, a valóság megismerésének az olthatatlan vágyával vizsgálják a világot, és a benne lévő folyamatokat nem akarják másnak látni, mint ami azok természete. Kevesek jutnak el ide, mert az ember – természeténél fogva – nem a kényelmetlen igazságra vágyik, hanem a kényelmes hazugságra. Az igazság nem szolgája senkinek sem, az igazság önmagért és önMAGunkért létezik, és bár a relatív világban – ahogy mondani szokás – mindenkinek igaza van, és még sincs igaza senkinek sem, ilyen értelemben az igazságot nem lehet birtokolni, pusztán megismerni annak természetét. Mi is az Igazság természete? Tovább olvasom

Reductio ad Absolutum

A „Reductio ad Absolutum” egy metafizikai értekezés a térről és a tudatról, amely  Fazekas József Tamás  legrövidebb műve ami közlésre került. Mintegy összefoglalása mindannak, ami még a szavak segítségével körbeírható, de lényegében, a maga teljességében már nem átadható. Az alábbi gondolatok mintegy kvintesszenciája az író szellemi-spirituális megtapasztalásainak:

„Boldogság és üdvösség

Az ifjú a világot akarja megváltoztatni és megváltani, a spirituális törekvő önmagát, a bölcsességre vágyó pedig már egyiket sem, mert a világot önMAGaként ismerte fel, és önMAGában a világ, a valóság és a tudat TeljessÉG-ÉNek a Forrására lelt. A világra és a valóságra mint tudatának tükröződésére tekint, a megnyilvánult létezőkre, személyekre, másokra pedig mint EGY-ÉN-MAGa kiáradására.

Amikor az elme a Szívben pihen, az üdvösség fénye ragyog a létezésben, és a létezés visszatér, feloldódik, átszellemül az üdvösség fényében. A valódi bölcsesség: boldogság, üdvösség, amely nem az elme világteremtő, megismerő tetteiből fakad, hanem a lét és a nemlét kettősségét meghaladó EGY és EGYEtlen, öröktől fogva létező VALÓ, mely EGY-ÉN-MAGom VAGYOK.”

Tovább olvasom

Az ébredés metafizikája (trilógia III.)

Elnyerte végső formáját „Az ébredés metafizikája” az „EGY és EGYetlen” című könyv folytatása. Végleges, tartalmilag lezárt, a jövőben már nem bővülő kiadvány. Miért tettük elérhetővé elektronikus változatban a világhálón? Egy erős belső késztetés, szellemi sugallat hatására, mely az intuitív valóság szféráiból származik. Az egyre gyorsuló időspirál a jelen korban – meglátásunk szerint – nem teszi lehetővé, hogy a feltárt szellemi tartalmakat magunknak tartsuk meg. Ez a rövid kiadvány a “Puritán Szájbersarok” oldalán már megjelent, ugyanakkor több, még sehol nem publikált írást is magában foglal.

„A Kali Yuga, a Vaskor – a spirituális önmegvalósítás szempontjából – a legösztönzőbb kor a metafizikai értelemben vett felébredésre. Mert a valódi kérdés: kinek az álma mindez? Kinek jelenik meg mindez, amit valóságnak képzelek? Ki vagyok én, aki SZEMléli mindezt?
A válasz: MAGa(m) a SZEM.”

Tovább olvasom

EGY és EGYetlen (trilógia II.)

Örömmel értesítünk minden tisztelt Olvasót, hogy elkészült Fazekas József Tamás „EGY és EGYetlen” című könyve. A könyv 2015-2016 közötti időszakban született írások gyűjteménye, melyek ilyen formában még nem láttak napvilágot. A kiadvány jelenleg csak és kizárólag elektronikus formában elérhető, nincs tervbe véve a nyomdai megjelentetése, aminek több oka is van. Egyrészt kímélni szeretnénk a még megmaradt erdeinket, másrészt jelen felgyorsult és egyre vészesebben gyorsuló világunkban, az információ áramlása az internet segítségével az írott művek publikációját szinte a másodperc törtrészére redukálta, így úgy döntöttünk, kizárólag ezen utóbbi lehetőséggel élünk. A könyv jelenlegi formája ugyanakkor tökéletesen alkalmas egyéni kívánalom esetén bárki számára, hogy személyes használatra kinyomtathassa. (A könyv natív nyomtatási mérete A4-es formátumú.)

„Végidőket élünk. De mikor nem éltünk végidőket, amikor a múló idő a maga végtelenségében, az önMAGa teljességéről megfeledkezett Emberi Lény számára örökké az egymásra következő, egymásban kezdődő és végződő időpillanatok sorozata, összessége, melynek forgatagában az Örökké Változatlan, a feltartóztathatatlanul és örökké változó létforgatag, létörvény sodrásának látszólag végzetesen kiszolgáltatott foglya? Az alábbi sorok a ráción keresztül a ráció által, de nem a rációhoz szólnak. Kinek szeme van lássa, kinek füle van hallja, s kinek lelke van: érezze.”

Tovább olvasom

Végtelen EGY (trilógia I.)

Kedves Olvasó!

Azok számára írom ezt a könyvajánlót, kiket nem börtönöz négy erős falazat. Kik ajtaját nem zárja rozsdás lakat. Nem a teremtett emberekhez szól, hanem a társ-teremtőkhöz. Kevesekhez, de azoknak mond sokat. Azokhoz, kik a megfogható dolgok, s az emberi értelem, érzelem felett, teremtenek egy nagy, közös Lény eget.

Már valamennyien éljük a beígért „Új Kort”, mely akár egy-egy személy életének változásain át is követhető. Minden cím egy-egy pillanatfelvételt tartalmaz Fazekas József Tamás életéből. De az írásokból – sajátos – mozgóképet, tetszőleges választásaival, átlapozásokkal, maga az olvasó teremt.

A Mindent Látó Szem éjben született az íróban. Azon hosszú, fáradságos évek során, míg a világi káprázatok mögötti mocsarakat járta. Azért, hogy felfedje, megismertesse azoknak test- és lélekromboló veszélyeit. Egyszer csak elnyelte az iszap cipőjét és a magában vonszolt harcos vágyait. Élő Föld dobbant ekkor a talpa alatt, s megtapasztalta, hogy a felszín feletti rész, így az egész ember, mind az ÉG-ben jár! Két világ közötti híd, MI együtt vagyunk! Tovább olvasom

Egy Bolond bölcselete (könyvajánló)

Ki a Bolond? A Bolond nem hülye, hanem csak nem normális. Mert jelenleg nem norma az, hogy valaki teljesen őszinte legyen önmagához és mindenkihez. A Bolond az, aki irracionális módon képes boldog lenni egy olyan korban, amelyben a hazugság a társadalom építményének habarcsává vált, amibe minden tégla belé van ágyazva. Ez a tégla maga az ember, akit önön hazugsága és félelme tart fogva saját hazugságainak építményében. A bolond nem őrült, csak nem normális. Őszintesége a legnagyobb veszély a hazugság falaira nézve, őszintesége a legnagyobb bolondság, mely a boldogság felé vezethet mindannyiunkat, akik azonosulni tudunk vele. Tovább olvasom